STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17), i
članka 14.i 27.Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 127/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15, 19/16) osnivačka Skupština udruge Savate kluba „Šimunec-
Gym“ Varaždinske Toplice, na sjednici održanoj dana 4.11.2019. donosi

S T A T U T

Savate kluba „Šimunec-Gym“ Varaždinske Toplice

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata
udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju
ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i
prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti
članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu
sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,
te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora
udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja
imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja
sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Savate klub „Šimunec-Gym“ Varaždinske Toplice
Skraćeni naziv udruge je: SKŠGVT
Sjedište udruge je u Varaždinskim Toplicama. Odluku o adresi sjedišta donosi
Predsjednik.
Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom koji glasi: Savate
klub "Šimunec-Gym" Varaždinske Toplice. U sredini pečata nalazi se šahovnica i lik
zmaja.

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOST UDRUGE

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja savate boksa.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta, savate boksa i zaštite
zdravlja.

Članak 6.
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
 planiranje rada i razvoja Kluba radi usavršavanja savate boksa
 organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za
natjecanja
 sudjelovanje na natjecanjima
 razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga
(međunarodna prijateljstva)
 poduka i trening djece, mladeži i odraslih
 pripremanje članova kluba za sudjelovanje na natjecanjima te u sastavu županijske
odnosno državne reprezentacije
 poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada
 organiziranje i provođenje djelatnosti fitnes rekreacijskog tipa
 informiranje javnosti o kontaktnim borilačkim sportovima i promocija istih
 promocija prednosti i koristi bavljenja sportom i tjelesnom aktivnosti općenito
 skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba
 preventivno djelovanje, unaprjeđenje i zaštita zdravlja

 jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 izdavanje i besplatnih primjeraka knjiga, priručnika i časopisa iz područja svoje
djelatnosti

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim
Statutom, posebno:
 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 javnim priopćavanjem.
Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama
statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa
maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom
i drugim propisima.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika
Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o
učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih
14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži
slijedeće podatke:
– o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi,
kategoriji članstva (ako su propisane statutom),datumu prestanka članstva u udruzi,
te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na
njihov zahtjev.
Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:
 plaćanje članarine,
 bavljenje aktivnostima Udruge,
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 11.

Članstvo u udruzi prestaje:
 dragovoljnim istupom
 neplaćanjem članarine
 isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati
članarinu za tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u
roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini
Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 12.

Tijela udruge su:
 Skupština,
 Predsjednik
 Tajnik
 Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno
sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom

udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za
zastupanje pravne osobe.

Članak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda
jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte
godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova
Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni
red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati
prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje
upisana u registar udruga ili 10 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije
isteka mandata tijelima udruge.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će
na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati
sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji
se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije
određena posebna većina.

Članak 17.

Skupština udruge:
– Utvrđuje politiku rada udruge,
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
– bira i razrješava druga tijela udruge
– bira i razrješava likvidatora udruge,
– bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
– daje smjernice za rad udruge,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga
– usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o
radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku
rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost
drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 18.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja predsjednik. Bira ga
Skupština na mandat od četiri godine.
Predsjednik:
– zastupa udrugu
– saziva sjednice skupštine
– odgovara za zakonitost rada udruge
-utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i
prihvaćanje,
– upravlja imovinom udruge,
– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,
– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
-dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 19.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
Tajnik udruge.

TAJNIK

Članak 20.

Tajnik zastupa Udrugu.
Tajnika bira Skupština na četiri godine (4), s time da ista osoba može biti ponovno birana za
tajnika neograničeno puta.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje ga Tajnik, s time da dok
zamjenjuje Predsjednika ima i njegove nadležnosti propisane ovim Statutom.
Tajnik ima slijedeća prava i obveze:
– obavlja stručne, administrativno – tehničke i financijske poslove
– vodi popis članova.

LIKVIDATOR

Članak 21.
Likvidatora udruge bira i razrješava Skupština.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje
do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.
U postupku likvidacije likvidator je dužan:
– utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
– utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
– utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva
financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih
davanja
– u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje
tražbine prema udruzi

– u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te
raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o
udrugama
Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od
okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni
račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza,
dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja
stečajnog postupka.

Članak 22.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu
osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća,
vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 23.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik
udruživanje neovisno o području svog djelovanje.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi).
Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine
udruge.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se
ostvaruju ciljevi,obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata
udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
– pokretne stvari i nekretnine,
– druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 25.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema
propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva
neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 26.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge
prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

VIII NADZOR

Članak 27.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge,
ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti
uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog
zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30
dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 28.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova
udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u
cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između
članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji
donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje
odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko
pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu
odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi
spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi
nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom
arbitražnog vijeća.

X PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 29.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim
zakonom. U slučaju prestanka Udruge preostala imovina će pripasti Savate klubu
„Šimunec-Gym“ Varaždin.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge,
osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova
ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Varaždinskim Toplicama, 4.11.2019. godine,

Tomislav Balažinec
Predsjednik Udruge